BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 14
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    1 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerinden hangisi taşıyıcının sorumluluğunda değildir?
  A-) Yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınması
  B-) Yolcu veya gönderenin, taşımacının almış olduğu güvenlik tedbirlerine uymaması
  C-) Bakanlığa beyan edilmeyen yerlerde faaliyette bulunulması
  D-) Promosyonlu bilet satışı yapılması
2.    2 Karayolu Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre; bir motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisi amacıyla, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna, trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimatı kim verir?
  A-) Aracın kayıtlı oluğu mahallin Cumhuriyet Savcısı
  B-) Sürücünün nufus kaydının olduğu yerin Sulh Ceza Hakimi
  C-) Olaya el koyan Cumhuriyet Savcısı
  D-) Davaya bakan mahkemenin hakimi
3.    3 Karayolu Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre; aşağıdaki hangi durumda oluşacak hasarlarda taşımacıya karşı maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaz?
  A-) Tehlikeli ve zaralı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınması
  B-) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerinde veya araç dışında yolcu ve izmetli taşınması
  C-) Aracın boyunu önden 1 metre arkadan 2 metre aşmayacak şekilde yüklenmesi
  D-) Sürücülerin görüşüne engel olacak veya sürme güvenliğini bozacak şekilde yüklenme yapılması
4.    4 Karayolu Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre; Taşımacılık yetki Belgesi sahipleri sürücülerin ceza puanı kaça ulaştığında,sürücülerin eğitilmesi konusunda kendi iç denetimleri için tedbirleri alınmalıdır?
  A-) 50
  B-) 40
  C-) 60
  D-) 100
5.    5 Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine göre yolcu veya eşya taşıyan bir araçta bulunması gereken belgelerden birisi hangisidir?
  A-) Araç sahibinin nüfus cüzdan sureti
  B-) Sürücünün nüfus cüzdanı
  C-) Taşıt kartı
  D-) Taşımacılık Yetki Belgesi
6.    6 Taşımacıların güzergah mesafesini dikkate alarak, almak zorunda olduğu tedbirlerden birisi hangisidir?
  A-) Seyehat esnasında ses ve güültü cihazlarının kontrolünü yapmak üzere özel bir görevli bulundurmak
  B-) Yeteri kadar sürücü bulundurmak
  C-) Güzergah üzerindeki acentelerine durumu bildirmek
  D-) Gönderene bilgi vermek
7.    7 Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucunda, şoka girmekte olan kazazedeler için alınabilecek ilkyardım önlemlerindendir?
  A-) Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur
  B-) Kanama dudurulur ve yüzüstü yatar duruma alınır
  C-) Kanama durdurucu önlemler alınır ve kazazede uygun pozisyona alınır
  D-) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür
8.    8 CMR Konvansiyonuna göre ,sevk mektubunun (CMR belgesinin) aşağıdaki bilgileden hangisi içermesi zorunlu değildir?
  A-) Göndericinin adı ve adresi
  B-) Taşıyıcının adı ve adresi
  C-) Malların kaç parçadan ibaret alduğu
  D-) Taşımayı yapacak karayolu taşıtının plakası
9.    9 Donmaya maruz kalanlara, ilkyardım önlemi olarak masaj yapma ve alkol içirme konularında yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?
  A-) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilir
  B-) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilmez
  C-) Sıcak ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilebilir
  D-) Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilmez
10.    10 CMR Konvansiyonuna göre, kayıp, hasar veya gecikme halinde aşağıdakilerden hangi taşıyıcının sorumlu tutulamayacağı hallerdendir?
  A-) Göndericinin hatası veya ihmalinden meydana gelmiş ise
  B-) Taşımacının hatasından değil de, göndericinin verdiği talimattan meydana gelmiş ise
  C-) Yükle has bir kusurdan yahut da taşımacının önlenemesine olanak bulunmayan durumlardan meydana gelmiş ise
  D-) Hepsi
11.    11 ) Aşağıdakilerden hangisi CMR aözleşmesi ve sigortası kapsamında taşınabilir?
  A-) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince tapılan taşımalar
  B-) Cenaze taşımaları
  C-) Ev eşyası taşımaları
  D-) Yanıcı - patlayıcı maddeler
12.    12 Solunum durması sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
  A-) Hemen ölüm olur
  B-) 20 dk sonra kalp durur
  C-) ) Ortalama4-6 dk sonra ölüm olur
  D-) Yarım saat sonra ölüm olur
13.    13 Malların araçlara uygun bir biçimde istiflenmesi
  A-) Haksız fiil yada tek talep edenin (davacının) ihmali yada hatası
  B-) Nakliyecinin kendi haksız fiil yada ihmalinin sonucu olmadan davacının verdği talimatlar sonucu oluşan
  C-) ıstiflenmeden kaynalanan sorunlar
  D- Nakliyecinin kaçınamayacağı ve engeleyemediği durumlar
14.    14 Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin veya faaliyetleri sonucu doğabilecek mali sorumlulukların sigorta mevzuatı çerçevesinde ve ölçülebilir değerler üzerinde güvence altına alındığı sisteme ne denir?
  A-) Banka
  B-) Tazminat
  C-) Sigorta
  D-) Garanti
15.    15 CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan değildir?
  A-) Malların kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi
  B-) Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürrenin müsaade edilebilecek edilebilecek aşması halinde
  C-) Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
  D-) Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış ve variş gümrüğünde beklemesi
16.    16 ) Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçe belirten şart ve limitler ile teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kasko sigortası
  B-) Yangın sigortası
  C-) Yeşil kart sigortası
  D-) CMR sigortası
17.    17 Aşağı seçeneklerden hangisi donma halinde ilk yardıma uygun bir davranıştır?
  A-) Donan kişiyi karla buzla ovmak
  B-) Donan kişiyi hemen uyutmak
  C-) Donan kişiyi sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilen ortama almak, bilinci açıksa ılık şekerli içecekler içirmek
  D-) Donmuş bölgeye sıcak su torbası ile sıcak uygulama yapmak
18.    18 CMR sözleşmesi kapsamında CMR sigortası (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası) poliçe ile teminat altına alınmış olan bir taşımacılık faaliyeti ile ilgili olarak düzenlenen Sevk mektubu kimler tarafından imzalanır?
  A-) Gönderici ve alıcı
  B-) Taşımacı ve TIR sahibi
  C-) Taşımacı ve TIR sürücü
  D-) Gönderici ve taşımacı
19.    19 Sigortacının alacağı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir menfaatine zarar veren bir olayın meydana gelmesi halinde bu zararı karşılayacak miktarda sigortacının tazminat vermesi öngörülen çift taraflı sözleşmeye ne denir?
  A-) Teminat sözleşmesi
  B-) Zarar sözleşmesi
  C-) Gelir ortaklığı sözleşmesi
  D-) Sigorta sözleşmesi
20.    20 Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatındaki adı nedir?
  A-) Poliçe
  B-) Satış vaadi sözleşmesi
  C-) Garanti sözleşmesi
  D-) Prim sözleşmesi
21.    21 ) Bütün vücut bölgelerinde faaliyet gösteren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Tentürdiyot
  B-) Sargı bezi
  C-) Makas
  D-) Elastik bandaj
22.    22 Sigorta ettirenin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Prim ödemek
  B-) Poliçeye esas bilgileri doğru ve yeterli biçimde vermek
  C-) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek
  D-) Hepsi
23.    23 Sigortacılıkta ''üçüncü şahış'' kimdir?
  A-) Sigortalının zarar verdiği şahıslar
  B-) Sigortalının tanımadığı kişiler
  C-) Sigortalının ve Sigortacının tanımadığı kişiler
  D-) Sigortalı ve Sigortacı ile bunların kanuni temsilcileri dışında kalan kişiler
24.    24 Malvarlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Can sigortaları
  B-) Mal sigortaları
  C-) Sorumluluk sigortaları
  D-) Sağlık sigortaları
25.    25 Aşağıdaklerden hangisi araçta taşınan yolcuların uğrayacağı bedeni zararları teminat altına alan sigorta türüdür?
  A-) Mal sigortası
  B-) Hırsızlık sigortası
  C-) Sorumluluk sigortaları
  D-) Yangın sigortaları