BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 8
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Yolcuların rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı tahhütle ettiği yere kadar götürmek kimin sorumluluğundadır?
  A-)Gönderenin
  B-)Taşıma işleri komisyoncunun
  C-)Taşımacının
  D-)Kargo işletmecisinin
2.    Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin primleri nasıl belirlenir?
  A-)Sigorta şirketleri kendi tarifelerini uygular
  B-)Sigorta acenteleri kendi tarifelerini uygular
  C-)Devletçe belirlenir, Resmi Gazetede yayınları ve tüm sigorta şirketlerince uyulması zorunludur
  D-)Sigorta yaptıranlarca belirlenir
3.    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında tazminat talebinde bulunurken aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
  A-)Trafik kaza tutanağı
  B-)Ehliyet ruhsat fotokopileri
  C-)Vergi makbuzları
  D-)Poliçe bilgileri
4.    Aşağıdaki hangi haller Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamındadır?
  A-)Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek
  B-)Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak
  C-)Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
  D-)Aracın işletilmesi konusunda kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
5.    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hangi kanuna tabi olarak düzenlenmiştir?
  A-)Borçlar kanunu
  B-)Sigorta Murakabe kanunu
  C-)Türk Ticarret Kanunu
  D-)Karayolları Trafik Kanunu
6.    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası halk arasında yaygın adı nedir?
  A-)Zorunlu karayolları sigortası
  B-)Trafik sigortası
  C-)Kasko sigortası
  D-)Artan mali sorumluluk sigortası
7.    Sigorta şirketlerince, meydana gelen trafik kazası sonrasında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
  A-)Trafik polisi/Jandarma kaza tutanağı
  B-)Motorlu taşıta ait egzoz emisyon raporu
  C-)Alkol raporu
  D-)Kazaya karışan araçların motorlu araç tescil belgeleri(ruhsatları)
8.    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hangi hallerde teminat dışında kalır?
  A-)şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda
  B-)şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda
  C-)Otoyollarda meydana gelen kazalarda
  D-)Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda
9.    Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinin yaptırılması zorunludur?
  A-)Kasko sigortası
  B-)Mali sorumluluk sigortası
  C-)Sağlık sigortası
  D-)Bireysel emeklilik sigortası
10.    Aşağıdaki risklerden hangisi kasko sigortası güvence kapsamında değildir?
  A-)Çarpışma
  B-)Çalınma
  C-)Tabii afetler
  D-)Terörist saldırılar
11.    Motorlu taşıtlarda hangi sigorta isteğe bağlıdır?
  A-)Kaza sigortası
  B-)Kasko sigortası
  C-)Mali sorumluluk sigortası
  D-)Sağlık sigortası
12.    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının kapsamına girer?
  A-)Taşıyan aracın hasarlanması
  B-)Taşınan malın yada aracın çalınması veya gaspedilmesi
  C-)Taşınan mal, taşıyan araç veya yolcuların doğal afetlere maruz kalması
  D-)Poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, kalkış ve varış noktası arasında meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni bir zarara uğraması
13.    Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları söz konusu tehlikeli maddeye bağlı olarak hangi riski teminat altına alır?
  A-)Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesinden kaynaklanan zararı
  B-)Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışıp kaybolmasından kaynaklanan zararı
  C-)Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan ve satanların kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması
  D-)Kullanıcının, söz konusu tehlikeli maddenin doğrudan etkisiyle bedeni ve maddi zarara uğraması
14.    Aşağıdaki hangi haller Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?
  A-)Tehlikeli maddenin patlaması sonucu çevredekibinalarda oluşan hasarlar
  B-)Tehlikeli maddenin tutuşması ve yangına yol açarak çevredeki üçüncü şahıslara ait mallarda, binalarda oluşturduğu zararlar
  C-)ısyan sonucu tehlikeli maddenin patlaması ve bunun sonucunda üçüncü şahısların zarar görmesi
  D-)Tehlikeli madde üreticisinin kusursuz olduğu haller
15.    Yolcu taşımalarında biletsiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılmaması kimin sorumluluğundadır?
  A-)Taşımacının
  B-)Gönderenin
  C-)Taşıma komisyoncunun
  D-)Gönderilenin
16.    Yeşil Kart Sigortası ile ilgili olarak aşağıdailerden hangisi doğrudur?
  A-)Kasko sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir
  B-)Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli, olan şeklidir
  C-)Yangın sigortasının yurt dışında olan şeklidir
  D-)CMR Sigortasının yurtiçinde geçerli olan şeklidir
17.    Karayolları Taşıma Yönetmenliği gereğince Yetki Belgesi sahipleri hangi tür sigortaları yaptırmak zorundadırlar?
  A-)DASK
  B-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Manevi Sorumluluk Sigortası
  C-)Kasko
  D-)Hiçbiri
18.    Aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi sahiplerinin yükümlülüklerinden biri değildir?
  A-)Yetki belgesi sahibi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli sürücü ve hizmetli personel ile sefere göndermek, sürücülerin sürücü belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurmak zorundadır
  B-)Yetki belgesi sahipleri, eşya ve kargo taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir süretaahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içerisinde eşyayı veya kargoyu yerine ulaştırmak zorundadır
  C-)Yetki belgesi sahipleri, altışar aylık süre içerisinde yılda iki kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Müdürlüğü'nden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünde gerekli tedbirleri almak zorundadır
  D-)Yetki belgesi sahipleri kendi insiyatiflerine göre eşyayı ve kargoyu teslim noktasının dışında başka yerde teslim edebilir
19.    Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaza sonucu oluşan hangi kayıpları karşılar?
  A-)Kazaya karışan karşı tarafın hasarını
  B-)Kendi aracımızda oluşan hasarı
  C-)Çalınan aracın hasarını
  D-)Kendi aracımızdaki eşyalarda oluşan hasarı
20.    Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
  A-)Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararları
  B-)Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatların iptal edilmesi yada iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi bedensel zararları
  C-)Çalınan veya gaspedilen aracın kazaya karışmasıve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulmaması durumunda kişiye gelen zararları
  D-)Çalınan veya gaspedilen bedelini
21.    Sigortanın prensiplerinden Azami iyi niyet niçin vardır?
  A-)Sigorta, sigortalı açısından kâr amacı güden bir sözleşme olduğu için
  B-)Sigorta elde olmayan nedenlerden dolayı karşılaşılan para ile ölçülebilir hasarları telafi etmek amacıyla yaptığı için
  C-)Sigorta her halükarda her iki tarafa da muhakkak para kazandığı için
  D-)Sigorta güvence olduğu için
22.    Aşağıdaki durumların hangisinde, aracın bir kazaya sebep olması halinde, bu aracın asıl işletenin sorumluluğu devam eder?
  A-)Aracın motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan bir teşebbüse bırakıldığı süreç içinde meydana gelen kazalarda
  B-)Aracın bir motorlu taşıt yarışı organizasyonuna katıldığı süreç içinde meydana gelen kazalarda
  C-)Aracın çalınmış ve gaspedilmiş olması durumunda meydana gelen kazalarda
  D-)Taşıtın, resmi olarak işletenin adına tescil edilmesinden sonraki dönemde yaptığı kazalarda
23.    Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, motorlu araç işletenin yaptırmak zorunda olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Mali sorumluluk sigortası
  B-)Kasko sigortası
  C-)Kaza sigortası
  D-)Sağlık sigortası
24.    Aşağıdaki durumların hangisindemotorlu aracın işletenenin yaptırmak zorunda olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
  B-)Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
  C-)Kazanın, aracın sürücüsünün ağır kusurundan kaynaklanması
  D-)Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
25.    Mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
  A-)Kasko sigortasından
  B-)Mali sorumluluk
  C-)Kaza sigortasından
  D-)Garanti sigorta