BAŞKENT SRC > DENEME TESTİ 4
SINAVA KATILAN TÜM KURSİYERLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ
1.    Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılabilir?
  A-)ınce bir ip
  B-)Kablo
  C-)Sicim
  D-)Kravat
2.    Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için aşağıdaki hangi şartlara sahip olması gerekmektedir?
  A-) Mesleki saygınlık
  B-) Mali yeterlilik
  C-) Mesleki yeterlilik
  D-) Hepsine
3.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-) Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve diğer mevzuata, bu konuda Türkiye'nin taraf oldugu anlaşma ve sözleşmelere yetki belgesi sahibi ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır.Yolcu taşımaları biletsiz grup yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz eşya taşımaları ise senetsiz yapılır
  B-) Yetki belgesi sahibi, kendi adına acentesinin acentelik sıfatıyla bu yönetmelik kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden müteselsilen sorumludur
  C-) Yetki belgesi sahibi, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Eşya gönderenler ve yolcularda taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar
  D-) Yetki belgesi sahibipleri, çevre ve insan sağlığıı koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlülüğe konlan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır Yetki belgesi sahibipleri, çevre ve insan sağlığıı koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlülüğe konlan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır
4.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-) Bir Sürücü, taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalıdır
  B-) Yolcu taşımacılığında çalışmak üzere SRC1 veya SRC2 Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak sürücüler en az lise veya dengi okullardan birini bitimiş olmalıdır
  C-) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışmak üzere SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak sürücüler en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmalıdır
  D-) Ticari taşımacılık yapan sürücüler bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı raporunuyetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları gerekir
5.    G türü yetki belgesini kimler alır?
  A-) Oto kiralamacıları ve acenteler
  B-) Lojistik ışletmecileri ve kargo taşımacıları
  C-) Dağıtıcılar ve terminal ışletmecileri
  D-) Eşya ve Kargo Taşımacılığı Yapan Acenteler
6.    Kara yollarında taşınan insandan başka her türlü nesneye ne denir?
  A-) Yolcu
  B-) Eşya (yük
  C-) Yolcu ve Eşya
  D-) Tehlikeli Yük
7.    Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plaka taşıtlara, geçiş belgesi yerine geçmek üzere verilen belgeye ne denir?
  A-) Özel Geçiş Belgesi
  B-) Özel ızin Belgesi
  C-) Özel Yabancı Araç Belgesi
  D-) Özel Yabancı Araç Taşıma Belgesi
8.    Aşağıdakilerden hangisi,Uluslar arası Taşımalarda Geçiş Belgesinden Muafiyete Tabi Tutulucak Taşımalardan değildir?
  A-) Kamu hizmeti çercevesinde yapılan posta taşımaları
  B-) Transit geçişle ilgili taşımalar
  C-) Arıza, kaza veya benzeri durumdaki taşımalar
  D-) Ambulans taşımaları
9.    Aşağıdakilerden hangisi, taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
  A-) Trafik tescil belgesi
  B-) Sürücü belgesi
  C-) Taşıma yetki belgesi
  D-) Taşıt kartı
10.    Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gercek tüzel kişilere verilen yetki belgesidir?
  A-) B yetki belgesi
  B-) C yetki belgesi
  C-) G yetki belgesi
  D-) K yetki belgesi
11.    Aşağıdakilerden hangileri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındadır?
  A-) Özel otomobiller
  B-) Kamuya ait otomobiller
  C-) TSK' ne ait motorlu araçlar
  D-) Eşya ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçlar
12.    Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca diğer ilgili mercilerden izin almak zorundadır?
  A-) Kargo
  B-) Parça yük
  C-) Paletli yük
  D-) Tehlikeli yük
13.    Hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılmaz?
  A-) Eşya
  B-) Kargo
  C-) Yolcu
  D-) Tehlikeli yük
14.    Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşyaya ne ad verilir?
  A-) Koli
  B-) Paket
  C-) Kargo
  D-) Ambar yükü
15.    Egzoz gaz, hangi yolla zehirlenmeye sebebiyet verir?
  A-)Temas yoluyla
  B-)Dolaşım yoluyla
  C-)Sindirim yoluyla
  D-)Solunum yoluyla
16.    Yaralılar için sedye kullanımı konusunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-)Kolu kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir
  B-)Sedya kullanımı her zaman tercih edilmelidir
  C-)Sadece zehirlenme vakalarının taşınması gerekir
  D-)Yaralıların taşınmasında sedye kullanılması gerekmez
17.    Turistlerin sayısı ve nitelikleri üzerindeki temel belirleyici unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yaşı
  B-)Ödeyeceği ücret
  C-)Tahsil durumu
  D-)Medeni hali
18.    Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?
  A-)Hizmet imajı
  B-)ılgili personelin tutum ve davranışı
  C-)Fiziksel çevre
  D-)Hepsi
19.    ınsanların hangi amaçla yaptıkları faaliyetlere turizm denir?
  A-)Dinlenmek
  B-)Eğlenmek
  C-)Sağlık
  D-)Hepsi
20.    Muayene süresi dolmamış olsa bile, bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?
  A-)Bakım ve onarımdan geçmesi halinde
  B-)Sürücüsü ve işletenin değişmesi halinde
  C-)Satış ve devir sonucu sahip değiştirmesi halinde
  D-)Kazaya karışması halinde, yetkili zabıtaca gerekli görüldüğünde
21.    Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentecilik yapacaklar, hangi yetki belgesini almak zorundadır?
  A-)F2 yetki belgesi
  B-)E2 yetki belgesi
  C-)E1 yetki belgesi
  D-)F yetki belgesi
22.    Otobüs ile yolcu taşımacılığı yapmak için yetki belgesi alınacaksa, yolcu kapasitesi yolcu dahilen az kaç koltuk olmalıdır?
  A-)45
  B-)40
  C-)25
  D-)20
23.    Dizel bir motorun çalışmama nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A-)V kayışının kopmuş olması
  B-)Radyatörde su kaçağının olması
  C-)Diferansiyelin ötüyor olması
  D-)Yakıt sisteminde hava olması
24.    Ayak frenine basıldığında aracın hangi tekerlekleri durur?
  A-)Motorun hareket alan (müteharrik olan) tekerlekleri
  B-)Ön tekerlekleri
  C-)Arka tekerlekleri
  D-)Ön ve arka tekerlekleri birlikte
25.    Sadece yurtii eşya taşımacılığında çalışmak isteyen sürücünün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) SRC 1
  B-) SRC 2
  C-) SRC 3
  D-) SRC 4